support

ALGEMENE VOORWAARDEN

VAN PARKSEN PARKEREN

Hier vind u de algemene voorwaarden van Parksen.

blog

1. Algemeen
1.1 In deze “Algemene Voorwaarden voor het gebruik van Parksen” wordt onder “Gebruiker” verstaan een particuliere parkeerder of een bedrijf welke, al dan niet via een derde partij, gebruik maakt van het systeem voor mobiel parkeren van Parksen. Parksen BV (hierna te noemen “Parksen”) is een aanbieder van een systeem voor mobiel parkeren dat zowel op straat als in aangesloten parkeergarages kan worden gebruikt.
1.2 Deze Algemene Voorwaarden staan ter inzage op de website van Parksen (www.Parksen.com). Parksen behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigingen waarbij de wijzigingen gepubliceerd worden op de website. Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden van kracht blijven. Het is Gebruiker niet toegestaan rechten en/of verplichtingen voortvloeiende uit de diensten van Parksen en deze Algemene Voorwaarden over te dragen aan derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Parksen, omgekeerd is dit Parksen wel toegestaan.

2. Gebruikmaking van diensten van Parksen
2.1 Gebruiker is verantwoordelijk voor de juiste verstrekking van gegevens zoals kenteken(s), mobiele telefoonnummer(s), NAW-gegevens, bedrijfsgegevens, bankrekeningnummer of creditcard-gegevens. Mutaties van deze gegevens dient de Gebruiker terstond zelf door te voeren via zijn persoonlijke pagina op www.Parksen.com.
2.2 De Gebruiker betaalt administratiekosten voor elke keer dat met Parksen wordt geparkeerd en de kosten voor SMS-notificaties. Inning van deze kosten geschiedt periodiek, gelijktijdig met de inning van de verschuldigde parkeergelden. De kosten staan op de website van Parksen vermeld en kunnen door Parksen worden aangepast na voorafgaande kennisgeving op de website. Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het zorgvuldig omgaan met zijn wachtwoord voor de toegang tot de persoonlijke pagina, mobiele website en Parksen App en met eventuele overige toegangs- en PIN-codes.
2.3 Gebruiker kan zijn parkeergelden plus kosten betalen via een doorlopende automatische incasso, of per creditcard of via een prepaid account met een parkeertegoed. Bij registratie dient de Gebruiker een keuze te maken uit de betaalmogelijkheden en de bijbehorende informatie te verstrekken.
2.4 Particuliere Gebruikers kunnen bij Parksen meerdere kentekens per mobiel telefoonnummer registreren, bijvoorbeeld van familieleden, collega’s of huisgenoten. Indien er meerdere kentekens aan een telefoonnummer zijn toegewezen, moet de Gebruiker bij het starten van een parkeeractie wel het juiste kentekennummer selecteren of doorgeven. Via de Parksen App kan de Gebruiker zelf kentekens wijzigen, verwijderen en toevoegen en via www.Parksen.com kan de Gebruiker het mobiele telefoonnummer wijzigen, verwijderen of toevoegen.
2.5 Voor aan- en afmelding van een parkeeractie kan Gebruiker de Parksen App gebruiken. De Parksen App kan in de desbetreffende Android- en Apple App Store worden gedownload waarna Gebruiker de stappen van de App kan volgen. Bij gebruik van de Parksen App dient Gebruiker te beschikken over een (mobiele) internetverbinding.
2.6 Gebruiker is verantwoordelijk voor de juiste opgave van het parkeerzonenummer van het betreffende gebied of garage, welke is aangegeven op aanduidingen op parkeerautomaten of –borden of garagetickets. Het gebruik van de GPS-functionaliteit in de App is op eigen verantwoordelijkheid, Gebruiker kan geen rechten ontlenen aan de door de Parksen App voorgestelde parkeerzone.
2.7 Gebruiker kan geen recht op een parkeerplaats ontlenen aan de diensten van Parksen. Instructies door Parksen via de mobiele telefoon of internet, door controleurs van de gemeente of op andere wijze aan de Gebruiker verstrekt dienen opgevolgd te worden.
2.8 Gebruiker mag er pas van uit gaan dat een parkeeractie aan- of afgemeld is nadat een bevestiging hiervan is ontvangen. Boete tussen het moment van parkeren c.q. wegrijden en aanmelding c.q. afmelding via de mobiele telefoon of internet is voor risico van Gebruiker. Het is de verantwoordelijkheid van de Gebruiker om niet te vergeten zich af te melden voor een parkeeractie. Gebruiker kan gebruik maken van een herinneringsservice via sms wanneer dit wordt aangegeven via de Parksen App. Parkeren in strijd met deze Algemene Voorwaarden wordt mogelijk door de gemeente geacht te zijn parkeren zonder betaling.
2.9 Wanneer er sprake is van storing in het parkeersysteem van Parksen of een netwerk van derden, dient Gebruiker het verschuldigde parkeertegoed op andere wijze te voldoen, bijvoorbeeld door een parkeerkaartje te kopen bij de betaalautomaat.
2.10 Voor het betalen van parkeergelden in bij Parksen aangesloten parkeergarages dient Gebruiker te beschikken over een Parksen Token. Deze token kan worden besteld via www.Parksen.com. In enkele parkeergarages is het mogelijk om in- en uit te rijden op het door Gebruiker bij Parksen geregistreerde en aan de Parksen Token gekoppelde kenteken. Toegang tot deze garages zal automatisch geschieden.
2.11 Wanneer de Gebruiker geen gebruik meer wil maken van de diensten van Parksen dan hoeft hij slechts een e-mail te sturen aan Support@Parksen.com. Er is geen sprake van een opzegtermijn, de dienstverlening van Parksen wordt per eerste van de nieuwe maand gewoon gestaakt.
2.12 Parksen behoudt zich het recht voor om de diensten die zij levert aan Gebruiker o.v.v. een geldige reden op te zeggen of te weigeren.

3. Betaling

3.1 Parksen zal de bedragen voor parkeren, sms en overige dienstverlening periodiek door middel van automatische incasso (SEPA Incasso Algemeen Doorlopend), of via de opgegeven creditcard innen. Indien er sprake is van een prepaid account zal de verrekening plaatsvinden met het parkeertegoed.
3.2 De rechtsgeldige weergave van de parkeertijd en het parkeerbedrag wordt aangegeven op de website www.parksen.com en de maandelijkse Parksen factuur. Indien Gebruiker een factuur wil ontvangen, dient de Gebruiker deze zelf te downloaden en af te drukken via de website www.Parksen.com.
3.3 Gebruiker dient voldoende saldo te hebben op de door hem of haar opgegeven bankrekening, zodat Parksen het bedrag voor parkeren en de overige diensten periodiek kan innen door middel van automatische incasso, de creditcard of andere door gebruiker bij registratie opgegeven betaalmethode.
3.4 Wanneer Gebruiker niet betaalt (bijvoorbeeld wegens storno of onvoldoende saldo op de bankrekening) wordt het account in het parkeersysteem geblokkeerd en worden er extra kosten in rekening gebracht. Wettelijke rente is verschuldigd vanaf twee weken na factuurdatum. Parksen is gerechtigd vorderingen van parkeerbelasting over te dragen aan de betreffende gemeenten en andere derden.
3.5 Wanneer Gebruiker kiest voor betaling via creditcard berekent Parksen een toeslag van 3%; deze toeslag is ter dekking van de beheers- en veiligheidskosten voor de betalingen per creditcard. Voor betalingen via automatische incasso worden geen extra kosten in rekening gebracht.
3.6 Parksen verstuurt een vooraankondiging per email (aan het door gebruiker bij registratie ingevoerde e-mailadres, mits opgegeven). Parksen zal in de digitale factuur, die te downloaden is via de website www.parksen.com, het af te schrijven bedrag alsmede het door gebruiker opgegeven betaalmethode vermelden. Parksen verstuurt een melding van de beschikbaarheid van de te downloaden factuur tenminste 5 dagen voorafgaande aan de automatische incasso.

4. Aansprakelijkheid
4.1 Parksen is niet aansprakelijk voor enigerlei directe, indirecte of gevolgschade ontstaan door het gebruik van diensten of het systeem van Parksen.
4.2 Gebruiker erkent dat het kunnen gebruiken van diensten van Parksen, zoals het aan- en afmelden van parkeeracties, het gebruik van internet alsmede de mogelijkheid van de ontvangst van (sms-) berichten, het verkrijgen van een gps-locatie, afhankelijk is van de werking van de mobiele telefoon, (mobiele) netwerken en diensten van derden. Parksen kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die ontstaat door het onvoldoende functioneren van de mobiele telefoon en/of netwerken of diensten van derden, zoals het niet (tijdig) ontvangen van een (sms-) bericht of het starten van een parkeeractie in een verkeerde zone.

5. Toepasselijke wet- en regelgeving en gemeentelijk beleid
5.1 De gemeentelijke Parkeerverordening is van toepassing op alle Gebruikers van het Parksen systeem die in de betreffende gemeente parkeren en in geval van parkeren op private parkeerterreinen of parkeergarages (aanvullend) de algemene voorwaarden van de betreffende exploitant.
5.2 Parkeertarieven kunnen door de gemeenten gewijzigd worden. Dit is een gemeentelijke aangelegenheid waarvoor Parksen niet verantwoordelijk gehouden kan worden.
5.3 Parksen houdt zich aan de regels uit de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Alle persoonsgegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld en bewaard in beveiligde systemen. Deze gegevens zullen nimmer worden gebruikt voor commerciële doeleinden. Gebruiker kan inzicht verkrijgen in de gegevens die over hem of haar geregistreerd staan via de persoonlijke pagina op www.Parksen.com.

6. Toepasselijk recht en geschilbeslechting
Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. Geschillen in verband met diensten van Parksen of deze Algemene Voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de bevoegde burgerlijke rechter te Amsterdam.


Download de Algemene Voorwaarden in PDF-formaat via deze link.

Kostenloos aanmelden

Wij berekenen geen entreekosten, aanmeldkosten, abonnementskosten of andere registratiekosten om met de Parksen App te starten.

Met Parksen bespaar je enorm veel op jouw parkeerkosten en kun je direct beginnen met goedkoop parkeren.

Meld je nu gratis aan en begin met besparen.

Geen abonnement

Als je ervoor wilt zorgen dat je zo weinig mogelijk betaald voor jouw parkeerkosten dan helpt een duur en maandelijks terugkomend abonnement echt niet!

Dus bij ons geen duur en verplicht abonnement en daarmee zorgt de Parksen App ervoor dat jouw parkeerkosten zo laag mogelijk blijven.

Registreer je nu zonder abonnement.

Laagste parkeerkosten

De Parksen App denkt met je mee. De slimme technieken en algoritmes in de Parksen App zorgen ervoor dat jij kan parkeren tegen de goedkoopste tarieven.

Als er een goedkoper tarief mogelijk is dan schakelt de Parksen App automatisch over op het goedkoopste tarief!

Start parkeren met de goedkoopste tarieven.

Geen parkeerboetes

Net even te laat terug bij de auto of vergeten te betalen bij de parkeerautomaat? Op de ruit van de auto ligt dan al bijna alle gevallen al een boete.

Maar dat is verleden tijd met de Parksen App, want daarmee kan je nooit vergeten te betalen. En ook nog eens voor het meest voordelige tarief.

Start parkeren zonder boetes.

Gratis meerdere voertuigen

Even jouw vriend, vriendin, ouders of een stel kennissen uit de brand helpen tijdens het parkeren is natuurlijk ook heel gemakkelijk met de Parksen App.

Simpel en eenvoudig kan je een extra kenteken toevoegen tijdens het parkeren met de Parksen App. Helemaal gratis en voor niets!

Help je vrienden met goedkoop parkeren.

Herinnering per SMS of e-mail

Vergeten je af te melden voor een lopende parkeeractie kan iedereen gebeuren, maar als het gebeurt dan kan het al snel heel veel geld kosten.

Eén keer, twee keer of zelfs drie keer kan de Parksen App jou een herinnering per SMS of per e-mail sturen, zodat jij niet vergeet je af te melden en wederom een boel geld kunt besparen.

Registreer je voor het instellen van herinneringen.

Meer weten? Check deze video over de app!

Video over Parksen App

Functionaliteiten van de Parksen App

One-Click Parking

One-Click Parking

Met één klik starten met parkeren. Handig en eenvoudig!
Lokale parkeerzones

Lokale parkeerzones

Alle parkeerzones in heel Nederland direct beschikbaar
Favorieten

Favorieten

Jouw bewaarde persoonlijke parkeerlocaties snel beschikbaar
Personaliseren

Personaliseren

maak je eigen stijl en pimp jouw app zoals jij het wilt
Vind mijn Voertuig

Vind Mijn Voertuig

Eenvoudig jouw auto terugvinden met Google Maps
Meerdere kentekens

Meerdere kentekens

Eenvoudig meerdere voertuigen toe te voegen aan de App
Meerdere parkeeracties

Meerdere parkeeracties

Tegelijkertijd meerdere voertuigen aan- en afmelden
Historie

Online Overzichten

Duidelijke rapportages en eenvoudig facturen downloaden

Dit is wat onze klanten zeggen over parkeren met behulp van de Parksen App

Een super handige App die mij altijd voor de meest voordeligste tarieven laat parkeren. Dagelijks bespaar ik nu enorm veel geld en houd ik met hulp van Parksen mijn totale maandelijkse parkeerkosten zo laag mogelijk.

Geweldige App! Ik kan heel gemakkelijk betalen voor mijn parkeerplaats en hoef mij nu helemaal geen zorgen meer te maken of ik wel voldoende kleingeld bij mij heb om te betalen bij de parkeerautomaat.

Duidelijke overzichten en rapportages van alle parkeeracties van de medewerkers van onze onderneming heb ik nu direct en online ter beschikking. Heel gemakkelijk voor onze administratie. Ik zou niet meer zonder kunnen!

Android App in de Google Play Store

Download de Parksen App om te kunnen parkeren voor het allergoedkoopste tarief!

iOS App in de Apple App Store

Ook beschikbaar voor Apple iPhone en de iPad

Parksen maakt mobiel parkeren gemakkelijk en betaalbaar  |  Registreer en download de mobiele app gratis

Contact  |  Pers  |  FAQ  |  Privacy  |  Investors  |  Algemene Voorwaarden  |  Vacatures  |  Blog  |  Facebook  |  Twitter

© 2014-2020 PARKSEN.COM. ALL RIGHTS RESERVED